portfolio
home
profiel
producten
portfolio
publicaties
contact
Ministerie van Algemene Zaken
Voorbereiden en formuleren actieprogramma jeugdontwikkeling en invulling positie algemeen secretaris binnen het Secretariaat Jeugdontwikkeling

Ministerie van Algemene Zaken
Advisering en projectmanagement bij het opzetten en inrichten van de nieuwe sportstichting FDDK

Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk
Programmacoördinatie van het programma Kansen voor Jongeren Cariben, een programma van 20 projecten verspreid over Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eutatius en Saba gericht op het voorkomen en begeleiden van school drop-outs.

Ministerie van Financiën Curaçao
Ondersteuning bij het opzetten van het Fondo di Deporte i Responsabilidat Sosial.

Openbaar Lichaam Bonaire / Directie Samenleving en Zorg
Technische bijstand aan de afdeling educatie en welzijn bij het opzetten van een behoeftenonderzoek, kwaliteitsmetingen, beleidsontwikkeling en kostprijsberekening kinder- en buitenschoolse opvang.

Federashon Otrobanda
Schrijven van een masterplan over de wijk Otrobanda waarin naast een situatieschets van de buurt en de door de verschillende wijkorganisaties geplande activiteiten ook subsidieaanvragen worden voorbereid.

Coaching Magazine Curaçao
Opzetten en verwerken van een lezersenquete

Stichting GGz Curaçao
Ondersteuning bij het opzetten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport Curaçao
Onderzoekstraject kostprijsberekening naschoolse educatie.

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao
Een workshop LimeSurvey en het ondersteunen bij het opzetten van vragenlijsten en de analyse van onderzoeksresultaten in het kader van QuickScans arbeidsmarkt

Universiteit van de Nederlandse Antillen / Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen
Ondersteuning bij het opzetten en invullen van het programma Community Development en het verzorgen van colleges Community Development en Onderzoeksvaardigheden

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao
Een onderzoekstraject naar de aansluiting SBO-onderwijs en arbeidsmarkt, bekeken vanuit het perspectief van (ex)leerlingen, scholen en werkgevers.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen en Sport / Coördinatiecentrum Kinder- en Jeugdopvang
Onderzoekstraject om vast te stellen wat, uitgaande van de vastgestelde minimum kwaliteitseisen in de Verordening Kinderopvang, een reële kostprijs is voor kinderopvang.

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Schrijven van een plan van aanpak voor de opzet van Sentro di Orientashon, Praktika i Fishi (SOPF) in het kader van de nieuwe start Sociale Vormingsplicht.

Educational T-Video Foundation
Schrijven van het projectplan / financieringsverzoek Natuur en Milieu serie "Diskubri nos Tera", en tv- en video productie gericht op natuur en milieu educatie voor jongeren en volwassenen plus advisering en begeleiding bij het indienen van de subsidie aanvraag.

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Analyseren van de huidige verkeerssituatie Caracasbaaiweg, waaronder een digitale enquete naar herkomst- en bestemmingsverkeer met het programma LimeSurvey, verkeerstellingen, data openbaarvervoer, verkeersongelukken, etc., ter ondersteuning van de formulering van concrete verbeteradviezen.

Learning Unlimited Marta Dijkhoff
Opzet en uitvoering digitale leerlingenenquete (met computerprogramma LimeSurvey), als onderdeel van de Quickscan Omegacollege Curaçao.

Dienst Onderwijszaken
Opzet monitoring Funderend Onderwijs plus uitvoeren pilot 0-meting op 15 scholen. Naast het creëren van draagvlak bij scholen en schoolbesturen zijn er met het programma LimeSurvey twee digitale vragenlijsten ontwikkeld voor schoolleiders en leerkrachten en een excellsheet ten behoeve van de verzameling van leerling-
gegevens, als voorloper op een "onderwijsmanagementinformatiesysteem".

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn; afdeling voormalig Sociaal Kenniscentrum Curaçao
Schrijven van buurtprofielen van 17 buurten en het updaten van buurtprofielen van 4 buurten op Curaçao, met aandacht voor de geografische, demografische, historische, sociaal-economische en culturele ontwikkelingen binnen de buurt.

Dienst Sociale Zaken Bonaire
In kaart brengen van de kwaliteitssituatie van kinderopvangvoorzieningen op Bonaire en het onderzoeken van mogelijkheden en behoeftes op het gebied van 24-uurs kinderopvang, plus het schrijven van een projectplan / financieringsverzoek "Verbetering Kinderopvang Bonaire" in het kader van het Sociaal Economisch Initiatief

Butterfly Garden Curaçao
Managementondersteuning bij de uitbreidingsplannen en reorganisatie van de vlindertuin

Ministerie van Economische Ontwikkeling; afdeling voormalig Dienst Economische Zaken
Voorbereiden en schrijven van het projectplan / financieringsverzoek "Vermindering Red Tape" in het kader van het sociaal Economisch Initiatief.

Secretariaat Stadsvernieuwing
Voorbereiden en schrijven van het projectplan / financieringsverzoek "Bereikbaarheidsplan Binnenstad" in het kader van het Sociaal Economisch Initiatief.

Secretariaat Integrale Wijkaanpak
Project- en programma ondersteuning bij de opstart van de Integrale Wijkaanpak Curaçao en het schrijven van 5 wijkactieplannen (Gibraltar, Sapaté, Rooi Santu, Montaña en Fleur de Marie / Scharloo Abou)


 
  IndigoBlue Consult B.V. • Daniel 44, Curacao • tel. (5999) 670 5623 / 693 0041 • info@indigoblueconsult.com
Developed with QwikZite (version 1.12)